Privacy disclaimer

Beleidsverklaring van Aronde nv

 

In dit charter leggen we uit wat Aronde nv doet om je privacy te beschermen, hoe je op elk moment inspraak hebt en welke controles Aronde nv uitvoert voor de correcte uitvoering van de beleidsverklaring.

Toepassing

 

Aronde nv hecht grote waarde aan het gepast beschermen van de verwerkte gegevens, in het bijzonder persoonsgegevens. Met deze verklaring wil Aronde nv op strategisch niveau vastleggen op welke wijze zij gegevens beschermt, en welke aandachtspunten Aronde nv heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

Dit beleid is tevens bedoeld voor iedereen die een functie heeft binnen Aronde nv waarbij persoonsgegevens verwerkt worden.

Het beleid is een richtsnoer voor het ontwerpen van procedures en richtlijnen voor medewerkers en externe partners, zoals onze lCT-leverancier.

Het charter is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door de verschillende entiteiten die tot de firma Aronde nv behoren.

In het bijzonder wil Aronde nv de gegevens van haar klanten, medewerkers en alle andere persoonsgegevens die zij ter beschikking krijgt, beschermen tegen:

 

1/ verlies: gegevens zijn niet meer beschikbaar

2/ lekken: gegevens komen in verkeerde handen terecht

3/ fouten: gegevens zijn niet correct, bijvoorbeeld verouderd of onvolledig

4/ niet toegankelijk: gegevens zijn ontoegankelijk op momenten dat ze nodig zijn

5/ onterecht inkijken: inkijk door personen die hiertoe niet gerechtigd zijn

6/ het niet kunnen nagaan wie de gegevens inkeek, veranderde of verwijderde

7/ verwerkingen die niet in lijn liggen met regelgeving, richtlijnen en normen

 

1. Welke gegevens verzamelen we en hoe bekomen we deze gegevens?

We verzamelen je contactgegevens zoals je adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen ... Voor zover je dit zelf hebt meegedeeld, verzamelen we ook gegevens met betrekking tot je beroep, smaakvoorkeuren, voedingsprofielen ... Ook via elektronische technologieën zoals cookies of via vergelijkbare technologieën die ons in staat stellen om dit te doen, kunnen we gegevens over je verzamelen. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van je webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet correct functioneert. Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …) alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak, zolang zij deel uitmaken van deze entiteit. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoetkomen, worden eveneens bijgehouden. Om actief nieuwe b2b-klanten te kunnen werven, verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders. Met deze potentiële b2b-klanten nemen we vervolgens contact op. Daarna krijgen zij de mogelijkheid om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.

 

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats worden je gegevens gebruikt om de overeenkomst die je met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. In de tweede plaats gebruiken we je gegevens om je uit te informeren over promoties voor direct marketing.

Indien je geen informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kan je je op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. Je kan dit doen door ons een e-mail te sturen, door dit in je persoonlijke instellingen aan te geven of door onze administratieve dienst te contacteren. Je kan dit ook doen door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink. Je zal alleen elektronische direct marketing-communicaties ontvangen als je hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. Je kan te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketing-communicaties. Je gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren. Wanneer we bijvoorbeeld merken dat bepaalde producten niet of minder worden verkocht, kunnen we nagaan waaraan dit ligt en nadenken over oplossingen.

 

3. Beheer van de gegevensdatabanken

De directie van Aronde nv doet in dit beleid een beroep op iedereen die betrokken is bij de elektronische en papieren verwerking van toevertrouwde persoonsgegevens om samen, vanuit een gemeenschappelijke visie en vanuit de gezamenlijke wil om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden en de verwerking correct te laten verlopen. Vanuit deze visie verwerken we de persoonsgegevens van de klanten en personeelsleden van Aronde nv.

Alle persoonsgegevens worden beheerd door de Aronde nv, Blankenbergse steenweg 362, 8000 Brugge (België). Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten die behoren tot Aronde nv. Binnen Aronde nv zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

 

4. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van Aronde nv. Uw gegevens worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel doen we wel een beroep op een externe partner. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Deze partner zal je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moet je gegevens wissen, indien uw gegevens niet meer nodig zijn in kader van de overeengekomen opdracht of mogelijke toekomstige opdrachten.

 

5. Hoe kan je je gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

Aronde nv biedt elke belanghebbende, medewerker of betrokken externe een inzage in het gegevensbeschermingsbeleid en hoe Aronde nv omgaat met gevoelige persoonsgegevens.

Wanneer je klant wordt van Aronde nv, worden bepaalde gegevens bewaard. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heb je een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens. Om dit recht uit te oefenen, dien je een duidelijk verzoek te richten aan de directie van Aronde nv waarin helder staat wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Echter, zolang de wettelijke instanties ons verplichten om uw gegevens te bewaren, zullen deze uiteraard niet worden gewist. Uw verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Aronde nv zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

 

 

Als professional op zoek naar een kwaliteitsvolle frozen food leverancier?